Composer: Davinder Sidhu, Hassan Kashami, Parmjit Sahota

Lyrics

<br type="_moz" />