0:00/???
  1. Nachdi

Composer: Davinder Sidhu, Hassan Kashami, Parmjit Sahota

Lyrics

<br type="_moz" />